Warunki użytkowania butli gazowych stanowiących własność AmeriGas

1

Klient otrzymuje butle gazowe będące własnością do AmeriGas. Butle te mogą być wykorzystywane przez Klienta wyłącznie do wymiany na inne butle AmeriGas. Klient może dokonać zwrotu butli bez dokonywania jej wymiany na inną tylko u wskazanych Sprzedawców, u wskazanych Dystrybutorów lub bazach dystrybucyjnych AmeriGas (lista Sprzedawców, Dystrybutorów oraz baz dystrybucyjnych AmeriGas jest dostępna na stronie www.amerigas.pl/pl/punktysprzedazy. Postanowienia niniejszych warunków stosuje się do każdej butli, którą Klient otrzymał podczas kolejnych wymian butli pustej na pełną.

2

W celu korzystania przez Klienta z butli DOM LIGHT lub NANO, konieczny jest montaż reduktora Klik-On (tzw. szybkozłączka) przystosowanego do współpracy z butlami DOM LIGHT i NANO wyposażonymi w zawór iglicowy. Reduktor Klik-On dostępny jest u wybranych Sprzedawców, wybranych Dystrybutorów i bazach dystrybucyjnych AmeriGas.

3

W przypadku zakończenia współpracy w zakresie zakupu gazu, Klient zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić otrzymane butle.

4

Butle ze znakami towarowymi AmeriGas lub BP stanowią własność AmeriGas i nie mogą być przez Klienta zbywane, obciążane ani też przekazywane do napełnienia w rozlewniach innych niż należące do AmeriGas. W razie niezastosowania się Klienta do wyżej opisanych obowiązków, AmeriGas zmuszona będzie dochodzić swoich praw w zakresie ochrony znaków towarowych na drodze postępowania sądowego, co może narazić Klienta między innymi na odpowiedzialność karną oraz cywilną skutkującą obowiązkiem zapłaty odszkodowania.

5

AmeriGas odpowiada za właściwe działanie butli opatrzonych znakami towarowymi AmeriGas lub BP pod warunkiem: 

a) napełniania tych butli wyłącznie w rozlewniach AmeriGas, 

b) przestrzegania przez Klienta przepisów bezpiecznego eksploatowania butli (w tym podłączenia lub odłączenia od instalacji gazowej Klienta), 

c) nie przelewania gazu i niepodejmowania przez Klienta innych działań zabronionych przez przepisy, 

d) przestrzegania przez Klienta niniejszych Warunków używania butli gazowych AmeriGas.

6

W przypadku dostarczenia przez Klienta butli uszkodzonej, butla taka ze względów bezpieczeństwa nie będzie zwracana Klientowi i może zostać zatrzymana. Klient otrzyma wówczas dokument poświadczający zatrzymanie butli. Klientowi przysługuje wówczas prawo złożenia zastrzeżenia co do zasadności decyzji AmeriGas, Dystrybutora lub Sprzedawcy w terminie 7 dni od daty zdarzenia na adres: kontakt@amerigas.pl lub pocztą na adres ul. Modlińska 344, 03-152 Warszawa. Protokół potwierdzający zatrzymanie butli z powodu uszkodzenia możliwy jest do pobrania ze strony www.amerigas.pl/pl/kaucja.

7

Aktualny regulamin korzystania z butli gazowych AmeriGas dostępny jest na stronie www.amerigas.pl/pl/kaucja. AmeriGas zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian wspomnianego regulaminu.

8

W przypadku zakończenia współpracy w zakresie zakupu gazu, Klient zobowiązany jest zwrócić otrzymane butle pod rygorem zapłaty kary w wysokości 20 PLN (słownie: dwadzieścia złotych).

9

Definicje: 

- AmeriGas: podmiot będący właścicielem butli gazowych wydawanych przez Sprzedawcę, które to wydanie jest potwierdzone niniejszym Świadectwem Kaucyjnym. 

- Sprzedawca: podmiot dokonujący sprzedaży gazu w butlach AmeriGas, który w imieniu AmeriGas wydaje butle gazowe za kaucją czego potwierdzeniem jest niniejsze Świadectwo Kaucyjne, 

- Dystrybutor: podmiot dokonujący dystrybucji butli AmeriGas.