Polityka prywatności naszej witryny internetowej (plików cookies) serwisu www.amerigas.pl

Informacje ogólne

Operatorem Serwisu zamieszczonego pod adresem www.amerigas.pl jest AmeriGas Polska Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000029706, REGON 470073638 NIP 729-02- 07-769, BDO: 000043185.

Data ostatniej zmiany: 25/05/2018

Wiemy, jak ważna jest ochrona prywatności. Niniejsza Polityka prywatności witryny internetowej („Polityka prywatności”) zawiera ważne informacje dotyczące prywatności użytkownika w związku z korzystaniem z naszej witryny internetowej w związku z przesyłaniem danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, wiek, informacje biograficzne albo inne dane osobowe („Dane osobowe”) za pośrednictwem witryny internetowej, a także w przypadku wyrażenia zgody na komunikację marketingową. Proszę uważnie się z nią zapoznać. Opisuje ona w jaki sposób my jako administrator danych gromadzimy, przechowujemy, wykorzystujemy, przekazujemy i ujawniamy te dane osobowe. Dalsze korzystanie z niniejszej witryny internetowej oznacza zgodę na warunki niniejszej Polityki prywatności wraz z jej wszelkimi późniejszymi aktualizacjami.

 

 

Mogą się Państwo skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod adresem Privacy@ugiintl.com. 

 

Witryny internetowe podmiotów zewnętrznych i przekazywanie danych

 

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie tej witryny internetowej. W zakresie, w jakim niniejsza witryna internetowa zezwala na zamieszczanie łącz do albo uzyskiwanie w inny sposób dostępu do witryn internetowych naszych jednostek zależnych, stowarzyszonych, partnerów albo innych osób trzecich, do tych podlinkowanych witryn internetowych mogą mieć zastosowanie odrębne zasady ochrony prywatności. Te odrębne polityki prywatności mogą zawierać postanowienia odmienne od tych zawartych w niniejszej Polityce prywatności, a dostęp do takich podlinkowanych witryn internetowych nie podlega niniejszej Polityce prywatności. Zastrzegamy sobie wyraźnie wszelką odpowiedzialność z tytułu Państwa dostępu do i korzystania ze wszystkich witryn osób trzecich.

 

Cele, dla których wykorzystujemy dane osobowe użytkownika

 

Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę internetową, może zostać poproszony o dobrowolne podanie pewnych Danych osobowych. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych, wykorzystujemy Państwa Dane osobowe w tych celach. Takie Dane osobowe są przekazywane dobrowolnie, a przesyłając swoje Dane osobowe wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie w sposób zgodny z niniejszą Polityką prywatności. Przetwarzamy Państwa Dane osobowe zgodnie z Państwa wnioskami. Mają Państwo prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z DPO.  Wykorzystujemy Państwa Dane osobowe do (i) realizacji naszych zobowiązań w zakresie dostarczania produktów i świadczenia usług, (ii) umożliwienia przetwarzania płatności (jeśli taka opcja jest dostępna) lub (iii) wysyłania Państwu informacji handlowych i reklamowych na podstawie Państwa preferencji i za Państwa zgodą.  W przypadku naszych klientów, jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat rodzajów gromadzonych Danych osobowych i ich przeznaczenia, prosimy zapoznać się z naszą Informacją o ochronie prywatności klientów.

 

Informacje gromadzone z plików cookie i innych technologii

 

Nasza witryna internetowa wykorzystuje „pliki cookie” i inne technologie oraz sygnały nawigacyjne (w stosownych przypadkach) do gromadzenia informacji o użytkowniku (tagi pikselowe i sygnały nawigacyjne sieci Web są określane również jako przezroczyste pliki GIF, tagi działań albo tagi sieciowe). Plik cookie to mały plik zawierający litery i cyfry, który przechowujemy w przeglądarce albo na dysku twardym komputera albo urządzenia mobilnego. 

 

Używamy plików cookie do:

  • odróżniania użytkownika od innych użytkowników naszej witryny internetowej; oraz
  • wspierania nas w zapewnianiu lepszego komfortu podczas korzystania z naszej witryny internetowej i umożliwienia nam doskonalenia witryny internetowej.

 

Pliki cookie służą do gromadzenia informacji na temat:

  • Państwa korzystania z naszej witryny internetowej podczas bieżącej sesji i w czasie (w tym przeglądanych witryn internetowych i pobieranych plików);
  • systemu operacyjnego i typu przeglądarki;
  • dostawcy usług internetowych;
  • nazwy domeny i adresu IP;
  • witryny internetowej, którą Państwo odwiedzili przed trafieniem na naszą witrynę internetową oraz
  • łącza wykorzystanego do opuszczenia naszej witryny internetowej.

Jeśli mają Państwo wątpliwości co do umożliwienia korzystania z plików cookie na Państwa komputerze, mogą Państwo skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby odrzucała wszystkie pliki cookie albo wskazała, kiedy tworzony jest plik cookie, co pozwala na podjęcie decyzji o zaakceptowaniu go. Mogą Państwo także usunąć pliki cookie z komputera. Sposób konfiguracji każdej przeglądarki jest inny. Opisano go w menu pomocy danej przeglądarki. Pozwoli to Państwu dowiedzieć się, jak zmodyfikować swoje wybory w odniesieniu do plików cookie. Mogą Państwo również w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na korzystanie przez nas z plików cookie poprzez skonfigurowanie przeglądarki w sposób opisany poniżej:

 

W przypadku przeglądarki Microsoft Internet Explorer przejdź do opcji „Narzędzia”, wybierz opcję „Opcje internetowe”, a następnie „Prywatność”.

 

W przypadku przeglądarki Firefox użytkownicy komputerów Mac powinni przejść do opcji „Preferencje”, wybrać „Prywatność”, a następnie „Pokaż pliki cookie”. W przypadku systemu Windows użytkownicy powinni przejść do opcji „Narzędzia”, wybrać „Opcje”, a następnie „Prywatność” i „Użyj ustawień niestandardowych dla historii”.

Jeśli korzystają Państwo z przeglądarki Safari, należy przejść do opcji „Preferencje”, a następnie wybrać „Prywatność”.

W przypadku Google Chrome należy przejść do opcji „Narzędzia”, wybrać „Opcje” („Preferencje” w przypadku użytkowników komputerów Mac), a następnie „Zaawansowane”, „Ustawienia treści” w części Prywatność i zaznaczyć opcję „Pliki cookie” w oknie dialogowym „Ustawienia treści”.

Jeśli zdecydują się Państwo zablokować albo usunąć pliki cookie, niektóre funkcje naszej witryny internetowej mogą nie działać optymalnie. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.allaboutcookies.org. Nasza witryna internetowa wykorzystuje [Google Analytics], aby pomóc w gromadzeniu i analizowaniu pewnych informacji na Państwa temat, ale informacje te są pozbawione danych identyfikacyjnych.

 

Ujawnianie danych osobowych osobom trzecim

 

Nie będziemy udostępniać gromadzonych od Państwa Danych osobowych osobom trzecim w celach innych niż te wspierające naszą działalność oraz do realizacji celów, w jakich je Państwo przekazali. W niektórych przypadkach możemy udostępniać Dane osobowe naszym jednostkom stowarzyszonym, klientom albo usługodawcom zewnętrznym zatrudnianym przez nas w celu świadczenia usług w naszym imieniu w związku z działalnością naszej firmy.  Te jednostki stowarzyszone, klienci albo zewnętrzni usługodawcy będą wykorzystywać Państwa Dane osobowe wyłącznie do realizacji celów, dla których zgromadzono Dane osobowe. Państwa Dane osobowe mogą być również udostępniane w następujących okolicznościach: (i) jeśli jesteśmy zobowiązani do tego przez organy ścigania albo agencje rządowe albo w innych celach regulacyjnych; oraz (ii) w związku z czynnościami wyjaśniającymi albo innymi staraniami mającymi na celu zapobieżenie nielegalnym działaniom albo dotyczącym bezpieczeństwa publicznego. Możemy ujawniać i przekazywać Państwa Dane osobowe w ramach połączenia albo zbycia aktywów firmy. Niemniej jednak będziemy wymagać od organizacji przejmującej zobowiązania się do ochrony prywatności Państwa Danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

 

Integralność, ochrona i przechowywanie Państwa Danych osobowych

 

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa Dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Danych osobowych, a ostatecznie przekazują nam Państwo Dane osobowe na własne ryzyko.  Dokładamy uzasadnionych komercyjnie starań i wdrażamy praktyki dotyczące bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa Danych osobowych oraz wdrażania środków bezpieczeństwa mających na celu ochronę Państwa Danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych. Niektóre z tych środków obejmują w szczególności szyfrowanie, zapory sieciowe i korzystanie z Secure Socket Layers (SSL).

 

Przechowujemy Państwa Dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zgromadzone, zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany albo dozwolony przez prawo. 

 

Państwa prawa

 

Zapewnimy Państwu dostęp do Państwa Danych osobowych zgodnie z przysługującymi Państwu prawami, aby umożliwić wydanie nam polecenia skorygowania albo aktualizacji Danych osobowych, jeśli są one niedokładne, albo usunięcia Państwa Danych osobowych, jeśli nie jesteśmy zobowiązani do ich przechowywania w celach prawnych, w tym w celu zarządzania roszczeniami ani w uzasadnionym celu biznesowym. Mogą Państwo również zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych. Aby zażądać kopii swoich Danych osobowych albo przekazać nam polecenie skorygowania albo aktualizacji Państwa Danych osobowych, czy też ich zastrzeżenia, należy wysłać wiadomość e-mail do IOD.

 

Jeśli nie będą Państwo zadowoleni z naszej odpowiedzi, mogą Państwo zgłosić problem do IOD albo organu ochrony danych w swoim kraju zamieszkania.

 

Rezygnacja

 

W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystywanie przez nas Państwa Danych osobowych i późniejszej decyzji, że chcą Państwo wycofać zgodę na wykorzystywanie przez nas Państwa Danych osobowych, mogą Państwo to zrobić kontaktując się z IOD.

 

Dzieci

 

Nie gromadzimy świadomie danych od dzieci poniżej 13. roku życia (albo dzieci starszych, jak wskazano w przepisach) i nie kierujemy naszych witryn internetowych do dzieci poniżej 13. roku życia (albo dzieci starszych, jak wskazano w przepisach). Zachęcamy rodziców i opiekunów do aktywnego angażowania się w działania i zainteresowania ich dzieci w Internecie. Jeżeli dowiemy się, że dziecko poniżej 13. roku życia (albo dziecko starsze, jak wskazano w przepisach) przesłało Dane osobowe online bez zgody rodziców, podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki w celu usunięcia takich informacji z naszych baz danych i nie będziemy wykorzystywać tych informacji w żadnym celu (z wyjątkiem sytuacji, w których jest to wymagane w celu ochrony bezpieczeństwa dziecka albo innych osób, zgodnie z wymogami albo w zakresie dozwolonym przez prawo). Jeśli dowiedzą się Państwo o jakichkolwiek Danych osobowych, które zgromadziliśmy od dzieci poniżej 13. roku życia (albo dzieci starszych, jak wskazano w przepisach), prosimy o kontakt z IOD.

 

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

 

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności wedle naszego wyłącznego uznania. W przypadku wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, pole „Data ostatniej zmiany” w górnej części Polityki prywatności zostanie odpowiednio zaktualizowane. Zmiany w Polityce prywatności wchodzą w życie po opublikowaniu i aktualizacji „Daty ostatniej zmiany”. Zachęcamy do regularnego zapoznawania się z Polityką prywatności w celu uzyskania informacji o wszelkich zmianach.