background-image

SENT – nowe obowiązki dla LPG od 1 grudnia 2019 r.

Co się zmienia

System SENT funkcjonuje od 18 kwietnia 2017 roku i powstał jako istotny element działań nakierowanych na uszczelnienie systemu podatkowego, w szczególności w zakresie VAT i akcyzy. Na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC), dostępnej pod adresem www.puesc.gov.pl, została udostępniona usługa „e Przewóz” dzięki której możliwa jest rejestracja i monitorowanie przewozu tzw. towarów „wrażliwych”. 

 

Katalog wyrobów podlegających monitorowaniu określony jest w ustawie oraz rozporządzeniu Ministra Finansów. Lista towarów objętych monitorowaniem jest systematycznie rozszerzana. 

 

System SENT polega na rejestracji zamiaru dokonania przemieszczenia towaru przed fizycznym rozpoczęciem przemieszczenia. W tym celu użytkownik działający w imieniu podmiotu wysyłającego przesyła zgłoszenie do SENT i czeka na potwierdzenie. Przewoźnik ma obowiązek weryfikacji danych wprowadzonych przez wysyłającego, ich uzupełnienia i potwierdzenia, że towar został przyjęty do przewozu. Dopiero wtedy możliwe jest rozpoczęcie przewozu. Dodatkowo system SENT nakłada na przewoźnika obowiązek stosowania urządzeń monitorujących, które w trakcie trwania przejazdu przekazują dane geolokalizacyjne. Po odbiorze towaru, podmiot odbierający dokonuje zakończenia danego przemieszczenia w systemie. 

 

W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (DZ. U. 2019 poz. Poz. 1585), od 1 grudnia 2019 r. system SENT obejmować będzie także przemieszczenia propanu, butanu albo mieszanin propanu-butanu objętych pozycją CN 2711.

Nie wszystko będzie monitorowane

Z monitorowania w systemie SENT wyłączono przewóz gazu w butlach, jeżeli ich masa brutto nie przekracza 61 kg lub objętość nie przekracza 85 litrów.

 

Systemem SENT nie będą również objęte m.in. następujące przewozy LPG:

 • objęte procedurą celną (np.: tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania lub wywozu),
 • przemieszczanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy (na podstawie dokumentów e-AD),
 • przemieszczanie poza procedurą zawieszenia poboru w ramach zwolnienia od akcyzy (na podstawie dokumentów e-DD),
 • do 31 grudnia 2019 r. SENT nie będzie obejmować przemieszczeń wyrobów zwolnionych od akcyzy na podstawie papierowych dokumentów dostawy (czekamy na wydłużenie tego okresu rozporządzeniem MF),
 • w niektórych przypadkach wyłączone mogą być również przemieszczenia międzymagazynowe.

 

Przewóz towarów do osób fizycznych nie podlega zgłoszeniu w systemie SENT.

Rejestracja użytkowników w PUESC

Obowiązki wynikające z ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi w zakresie przesyłania, uzupełniania i aktualizowania zgłoszeń przewozu, dotyczą:

 1. podmiotów wysyłających,
 2. podmiotów odbierających,
 3. przewoźników.

 

W zależności od rodzaju czynności wykonywanych w rejestrze SENT przez poszczególne podmioty, wymagany jest od nich podstawowy albo zaawansowany poziom dostępu do PUESC. 

 

W przypadku podmiotu wysyłającego wymagane jest posiadanie zaawansowanego poziomu dostępu. 

 

Podmiot odbierający do dokonywania zgłoszeń odbioru towarów aktualnie może mieć konto na poziomie podstawowym, a od 1 lutego 2020 r. na poziomie zaawansowanym. Jeżeli podmiot odbierający również przesyła lub aktualizuje zgłoszenia to wymagany jest zaawansowany poziom rejestracji.

 

Przewoźnicy, którzy przesyłają, uzupełniają lub aktualizują zgłoszenia powinni posiadać jedynie podstawowy poziom dostępu do PUESC. Polega to na złożeniu konta na PUESC. Uwierzytelnienie takiej osoby na PUESC polega na podaniu loginu i hasła. Konto użytkownika może założyć tylko osoba fizyczna. W przypadku, gdy czynności związane z przesyłaniem, uzupełnianiem i aktualizacją zgłoszeń będą wykonywali pracownicy wystarczy pisemne upoważnienie udzielone przez właściciela albo organ spółki (np. zarząd). Dokument ten (odrębne upoważnienie, pełnomocnictwo lub wpis do zakresu obowiązków) powinien znajdować się w aktach podmiotu, np. w aktach osobowych pracownika.

 

Poza uzyskaniem dostępu przez osoby (użytkowników) wyznaczonych do obsługi systemu SENT, konieczne jest również zarejestrowanie konta podmiotu (firmy) oraz powiązanie kont użytkowników z tym kontem podmiotu.

 

UWAGA! W związku ze zwiększoną liczbą rejestracji na PUESC czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosków może ulec znacznemu wydłużeniu (nawet powyżej 60 dni). Należy podjąć jak najszybsze działania w celu uzyskania dostępu do SENT aby było możliwe realizowanie przewozów od 1 grudnia 2019 r.

 

Więcej informacji: https://puesc.gov.pl/web/puesc/eklient  

 

Komunikacja z SENT

Dostępne formy dokonywania zgłoszeń i ich aktualizacji:

Formularz elektroniczny (kreator zgłoszeń) udostępniony na platformie PUESC (https://puesc.gov.pl/web/puesc/sent-formularze)

Przesłanie dokumentu elektronicznego, zapisanego w formacie XML, zgodnego ze specyfikacją techniczną tego dokumentu udostępnioną na PUESC, przekazanego przy użyciu: 

poczty elektronicznej na adres puesc@mf.gov.pl albo

przy użyciu komunikacji z wykorzystaniem portalu PUESC

Podmiot wysyłający (a w wyjątkowych sytuacjach podmiot odbierający) dokonując zgłoszenia do SENT podaje m.in. następujące dane:

 1. planowaną datę rozpoczęcia przewozu,
 2. dane podmiotu wysyłającego (nazwa, adres siedziby, NIP),
 3. dane podmiotu odbierającego (nazwa, adres siedziby, NIP/PESEL),
 4. dane adresowe miejsca załadunku towaru,
 5. dane dotyczące towaru będącego przedmiotem przewozu, w szczególności rodzaju towaru, pozycji CN, ilości, masy brutto lub objętości towaru.

 

W przypadku LPG, po spełnieniu szeregu warunków określonych w przepisach, dopuszczono możliwość stosowania zgłoszeń zbiorczych – czyli jedno zgłoszenie może obejmować kilka dostaw dokonywanych w ramach jednego przewozu.

 

Po dokonaniu zgłoszenia otrzymujemy wraz z numerem referencyjnym z rejestru zgłoszeń klucze dostępu przeznaczone odpowiednio:

 1. dla podmiotu wysyłającego;
 2. dla przewoźnika;
 3. dla każdego podmiotu odbierającego – w przypadku, gdy miejsce dostarczenia towarów znajduje się na terytorium kraju.

 

Odpowiednie klucze wraz z numerem referencyjnym przekazuje się przewoźnikowi i odbiorcy (jeżeli dostawa w kraju), by mogli uzupełnić informacje w systemie.

 

Przewoźnik uzupełnia zgłoszenie m.in. o dane środka transportu oraz dane adresowe miejsca dostarczenia towaru.

W przypadku niedostępności systemu SENT związanej z jego awarią lub przerwą techniczną należy dokonać zgłoszenia poprzez wypełnienie dokumentu zastępującego zgłoszenie i przesłanie go na adres: awaria.sent@mf.gov.pl. 

 

Dotyczy to również uzupełniania i aktualizacji zgłoszeń. W odpowiedzi otrzymamy potwierdzenie przyjęcia dokumentu zastępującego zgłoszenie. Numer referencyjny lub dokument zastępujący zgłoszenie i potwierdzenie jego przyjęcia powinien posiadać kierowca w czasie przewozu. W innym przypadku rozpoczęcie przewozu towarów nie jest możliwe, a kierowca ma prawo odmówić przewozu towarów.

 

Zgłoszenie (numer referencyjny) jest ważny przez 10 dni i po tym terminie przewóz towarów nie może być wykonywany. Aby kontynuować przewóz należy dokonać nowego zgłoszenia. Również to zgłoszenie powinno być uzupełnione przez przewoźnika a nowy numer referencyjny przekazany kierującemu przed wznowieniem przewozu.

 

Więcej informacji: https://puesc.gov.pl/web/puesc/-/0-spis-tresci

Ważna geolokalizacja

Przewoźnik jest zobowiązany do przekazywania odpowiednich danych i wyposażenia środków transportu w urządzenia do geolokalizacji. 

 

Dane są przekazywane za pomocą specjalnych lokalizatorów (aplikacja SENT GEO dla Android lub iOS) lub zewnętrznych systemów lokalizacji (tj. systemów używanych przez przewoźników na potrzeby inne niż system SENT), spełniających określone wymogi techniczne i zgłoszonych do PUESC. W celu zidentyfikowania i powiązania urządzenia z danym przewozem, przewoźnik wpisuje numer lokalizatora albo numer zewnętrznego systemu lokalizacji do każdego zgłoszenia w SENT.

 

Lokalizator musi być włączony w czasie całego przewozu aż do momentu dostarczenia towaru do miejsca przeznaczenia lub opuszczenia terytorium kraju. Awarie lokalizatora trwające dłużej niż 1 godzina powodują obowiązek niezwłocznego zatrzymania pojazdu. Przepisy przewidują kary za brak wymaganego wyposażenia lub naruszenie obowiązku włączenia lub wyłączenia geolokalizatora bądź przejazd z uszkodzonym geolokalizatorem.

 

Więcej informacji: https://puesc.gov.pl/web/puesc/sent-zsl-geo-apk  

Uwaga na kary!

Kary za nieprawidłowości w SENT (przykłady):

 

 • Brak zgłoszenia – kara pieniężna dla podmiotu wysyłającego w wysokości 46% wartości brutto towaru; nie mniej niż 20 000 zł
 • Różnice ilościowe - kara pieniężna w wysokości 46% wartości brutto towaru; nie mniej niż 20 000 zł
 • Wskazanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym (innych niż dotyczących towaru) – 10 000 zł (możliwość obniżenia do 2 000 zł)
 • Odrębny katalog kar dla przewoźnika i osobny dla kierującego – od 5 000 zł do 10 000 zł.

 

Dodatkowo przepisy przewidują szczegółowe zasady kontroli w czasie przewozu i możliwości zatrzymania środka transportu do czasu wyjaśnienia ewentualnych nieprawidłowości. Kontrola może być również po zakończeniu przewozu.

 

Help Desk PUESC / SENT

 

Telefon: Help Desk SISC jest dostępny pod numerem telefonu +48 33 4832055.

Portal Help Desk SISC: korzystanie z portalu wymaga założenia konta na stronie PUESC.

E-mail: wiadomości e-mail należy wysyłać na adres helpdesk-eclo@mf.gov.pl podając w temacie wiadomości słowo NOWE. Ta forma komunikacji wymaga posiadania konta na stronie PUESC i portalu pomocy Help Desk SISC.