Warunki użytkowania butli gazowych będących własnością AmeriGas

1

Klient otrzymuje należące do AmeriGas butle gazowe. Butle te mogą być wykorzystywane przez Klienta wyłącznie do wymiany na inne butle AmeriGas. Klient może dokonać zwrotu butli bez dokonywania jej wymiany na inną tylko u wskazanych Sprzedawców, u wskazanych Dystrybutorów lub bazach dystrybucyjnych AmeriGas (lista Sprzedawców, Dystrybutorów oraz baz dystrybucyjnych AmeriGas jest dostępna pod poniższymi Warunkami). Postanowienia niniejszych warunków stosuje się do każdej butli, którą Klient otrzymał podczas kolejnych wymian butli pustej na pełną.

2

Zasady zwrotu kaucji: a) Klient ma prawo do odbioru kaucji przy równoczesnym zwrocie butli wraz ze Świadectwem Kaucyjnym b) W przypadku zdeponowania butli GAS LIGHT Klient ma prawo do odbioru kaucji za butlę DOM LIGHT lub NANO w wysokości wskazanej na świadectwie kaucyjnym GAS LIGHT przy równoczesnym zwrocie:

- butli DOM LIGHT lub NANO i 

- świadectwa kaucyjnego GAS LIGHT (także w przypadku upływu terminu ważności świadectwa) i 

- Świadectwa Kaucyjnego wydanego w zamian za butlę DOM LIGHT lub NANO.

3

W celu korzystania przez Klienta z butli DOM LIGHT lub NANO, konieczny jest montaż reduktora Klik-On (tzw. szybkozłączka) przystosowanego do współpracy z butlami DOM LIGHT i NANO wyposażonymi w zawór iglicowy. Reduktor Klik-On dostępny jest między innymi w wybranych punktach sprzedaży AmeriGas.

4

Termin ważności Świadectwa Kaucyjnego wynosi 15 lat od daty jego wydania. Po upływie terminu ważności Świadectwa Kaucyjnego, kaucja nie będzie zwracana Klientowi. W przypadku zamiaru dalszego korzystania z butli wymagane jest pobranie przez Klienta nowego Świadectwa Kaucyjnego przed upływem ważności poprzedniego.

5

W przypadku zakończenia współpracy w zakresie zakupu gazu, Klient zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić otrzymane butle wraz z posiadanymi Świadectwami Kaucyjnymi zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 2 powyżej. Zwrot wpłaconej przez Klienta kaucji nastąpi w dniu przekazania butli wraz z oryginałami Świadectw Kaucyjnych.

6

Butle ze znakami towarowymi AmeriGas lub BP stanowią własność AmeriGas i nie mogą być przez Klienta zbywane, obciążane ani też przekazywane do napełnienia w rozlewniach innych niż należące do AmeriGas. 

W razie niezastosowania się Klienta do wyżej opisanych obowiązków, AmeriGas zmuszona będzie dochodzić swoich praw w zakresie ochrony znaków towarowych na drodze postępowania sądowego, co może narazić Klienta między innymi na odpowiedzialność karną oraz cywilną skutkującą obowiązkiem zapłaty odszkodowania.

7

AmeriGas odpowiada za właściwe działanie butli opatrzonych znakami towarowymi AmeriGas lub BP pod warunkiem: 

a) napełniania tych butli wyłącznie w rozlewniach AmeriGas, 

b) przestrzegania przez Klienta przepisów bezpiecznego eksploatowania butli (w tym podłączenia lub odłączenia od instalacji gazowej Klienta), 

c) nie przelewania gazu i niepodejmowania przez Klienta innych działań zabronionych przez przepisy, 

d) przestrzegania przez Klienta niniejszych Warunków używania butli gazowych AmeriGas.

8

W przypadku dostarczenia przez Klienta butli uszkodzonej mechanicznie, butla taka ze względów bezpieczeństwa nie będzie zwracana Klientowi i może zostać zatrzymana bez wypłacenia kaucji. Klient otrzyma wówczas dokument poświadczający zatrzymanie butli. Klientowi przysługuje  wówczas prawo złożenia zastrzeżenia co do zasadności decyzji AmeriGas, Dystrybutora lub Sprzedawcy w terminie 7 dni od daty zdarzenia na adres: kontakt@amerigas.pl lub pocztą na adres ul. Modlińska 344, 03-152 Warszawa. Formularz potwierdzający zatrzymanie butli z powodu uszkodzenia mechanicznego można pobrać pod poniższymi Warunkami.

9

AmeriGas, Dystrybutor lub Sprzedawca w razie stwierdzenia konieczności dokonania naprawy butli wskutek niewłaściwego używania jej przez Klienta, jest uprawniony do odpowiedniego obniżenia wartości zwracanej kaucji.

10

Niniejszy dokument nie stanowi papieru wartościowego. Wierzytelności w nim opisane nie mogą być przedmiotem obrotu lub potrącenia bez zgody AmeriGas.

11

Aktualny regulamin korzystania z butli gazowych AmeriGas dostępny jest na stronie www.amerigas.pl/pl/kaucje. AmeriGas zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian wspomnianego regulaminu.

12

Definicje: 

- AmeriGas: podmiot będący właścicielem butli gazowych wydawanych przez Sprzedawcę, które to wydanie jest potwierdzone niniejszym Świadectwem Kaucyjnym. 

- Sprzedawca: podmiot dokonujący odsprzedaży gazu w butlach AmeriGas, który w imieniu AmeriGas wydaje butle gazowe za kaucją czego potwierdzeniem jest niniejsze Świadectwo Kaucyjne, 

- Dystrybutor: podmiot dokonujący dystrybucji butli AmeriGas pomiędzy AmeriGas a Sprzedawcą.

Obrót świadectwami kaucyjnymi (załącznik)